การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1

ข่าวการเมือง Tuesday September 22, 2020 18:28 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยอาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะได้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตรวจสอบและควบคุมผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกทุกรายที่ใช้วิธีขุดเจาะปิโตรเลียมแบบ Hydraulic Fracturing ให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม ได้มาตรฐานสากล รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

สาระสำคัญของเรื่อง

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานตามสัมปทานเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 (พื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และกำแพงเพชร) กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานในวันที่ 14 มีนาคม 2564 บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวอีก 10 ปี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้พิจารณาและตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และการต่อระยะเวลาผลิตสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงนี้อยู่ภายใต้กติกาและเงื่อนไขที่ใช้เป็นการทั่วไปในปัจจุบัน [พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532] ซึ่งผู้รับสัมปทานรายนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัมปทานและบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมอย่างครบถ้วนและได้เจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเรื่องผลประโยชน์ภายใต้ข้อกำหนด ข้อผูกพันและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน และระยะผลิตที่ขอนั้น คณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีสมรรถภาพเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเห็นว่า จะเป็นการรักษาการผลิตน้ำมันดิบ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเชื้อเพลิงให้แก่ประเทศ ส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ จึงมีมติเห็นควรให้บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยให้กระทรวงพลังงานออกเป็นสัมปทานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ