ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ข่าวการเมือง Tuesday October 20, 2020 16:31 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชกษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นฐ. 5035 กับทางหลวงชนบท นบ. 1020 (ถนนนครอินทร์) มีส่วนแคบที่สุด 200 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 600 เมตร เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

1. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นฐ. 5035 กับทางหลวงชนบท นบ. 1020 (ถนนนครอินทร์) ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนบรมราชชนนี ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่สองข้างทางให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นฐ. 5035 กับทางหลวงชนบท นบ. 1020 (ถนนนครอินทร์) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 10,662.85 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) มีค่า 2.63 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่า 23.74% ถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ

2. ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 6 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรลาดยาง ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 4.00 เมตร (มีเฉพาะเขตชุมชน) เกาะกลางแบบยกกว้าง 2.00 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 ? 50.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 12.00 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 350 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 87 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 8,722.000 ล้านบาท (ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 29.000 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 4,392.000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 4,301.000 ล้านบาท)

3. กรมทางหลวงชนบทมีแผนการดำเนินการเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ มีดังนี้

3.1 สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2563

3.2 จ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2565 ? 2566

3.3 เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2567 ? 2569

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมมีผู้เห็นด้วยกับโครงการ ร้อยละ 83.8

และสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว

จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ