ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 3 ฉบับ

ข่าวการเมือง Tuesday October 20, 2020 16:40 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 กำหนดให้การยื่นคำขอ การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การแจ้งเป็นหนังสือการแสดงความจำนงต่อผู้อนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม หรือการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. สำหรับจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ตามที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกำหนด หากไม่สามารถยื่นคำขอหรือหนังสือแจ้งได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือหนังสือแจ้งแทนและในการมายื่นคำขอ หรือหนังสือแจ้งแทนให้ผู้รับมอบอำนาจนำหลักฐานและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอด้วย

1.2 กำหนดให้สมุดทะเบียนสถานพยาบาล ผู้อนุญาตอาจจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามที่ผู้อนุญาตกำหนดก็ได้

2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้การยื่นคำขอ การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต หรือการชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. สำหรับจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกำหนด กรณีไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน และในการมายื่นคำขอให้ผู้รับมอบอำนาจนำหลักฐานและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอด้วย

3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการส่งรายงานประจำปีของสถานพยาบาลต่อผู้อนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. สำหรับจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า

1. ตามที่ได้มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ดังนี้

1.1 กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545

1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545

1.3 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

รวม 3 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียมรายปี การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ไม่ได้กำหนดช่องทางในการยื่นคำขอหรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการบันทึกประวัติของสถานพยาบาลในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด

2. สธ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจครบวงจร (Doing Business Portal) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การกระทำจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ตามข้อ 1. เพื่อกำหนดช่องทางในการยื่นคำขอหรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการบันทึกประวัติของสถานพยาบาลในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการจัดทำกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับ สธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ