ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวการเมือง Tuesday October 20, 2020 17:58 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 จำนวน 1,323 รายการ เป็นวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น 223,240.2 ล้านบาท สำหรับรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 32 รายการ วงเงิน 55,160.9 ล้านบาท เมื่อทราบผลประกวดราคาแล้ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไป

2. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น รายการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินในต่างประเทศ ฯลฯ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณสามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

3. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้ รวมทั้งจัดทำรายงานสถานภาพการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนรายการผูกพันใหม่ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ต่อสำนักงบประมาณด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงบประมาณเสนอว่า ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 41 บัญญัติว่า รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงบประมาณได้ดำเนินการตามนัยดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณได้พิจารณาความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยมีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ จำนวน 1,323 รายการ เป็นวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น 223,240.2 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 208,773.4 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 4,180.1 ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 10,286.7 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 42,238.4 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณในปีงบประมาณ พศ. 2565 ถึงปีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 166,535.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในข้อ (4) สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยวงเงินภาระผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น (เงินงบประมาณ และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ) จำนวน 219,060.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในสัดส่วนตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละสิบ)

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวม 223,240.2 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ เป็นวงเงินภาระผูกพันรวม 7219.1 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน เป็นวงเงินภาระผูกพันรวม 216,021.1 ล้านบาท และสามารถจำแนกตามวงเงินก่อหนี้ผูกพันได้ 3 ระดับ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ จำแนกตามวงเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ / จำนวนรายการ

1. รายการที่มีวงเงินรวมต่ำกว่า 500 ล้านบาท 1,194

2. รายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 97

3. รายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 32

รวมทั้งสิ้น 1,323

รายการ / งบประมาณ ปี 2564

1. รายการที่มีวงเงินรวมต่ำกว่า 500 ล้านบาท 18,073.10

2. รายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 14,007.50

3. รายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 10,157.80

รวมทั้งสิ้น 42,238.40

รายการ / วงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น

1. รายการที่มีวงเงินรวมต่ำกว่า 500 ล้านบาท 94,540.80

2. รายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 73,538.50

3. รายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 55,160.90

รวมทั้งสิ้น 223,240.20

2. ภาระผูกพันงบประมาณรายการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินภาระผูกพัน รวมทั้งสิ้น 978,413.5 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 935,028.8 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 27,849.5 ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 15,535.2 ล้านบาท

3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อ 1 และภาระผูกพันงบประมาณรายการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อ 2 มีวงเงินภาระผูกพัน รวมทั้งสิ้น 1,201,653.7 ล้านบาทจำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 1,143,802.2 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 32,029.6 ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 25,821.9 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี

งบประมาณตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึง ปี 2563 (2)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 2564338,669.30

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 331,641.20

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 57,028.10

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 -

รวม 388,669.30

งบประมาณปี 2564(3)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 2564186,930.40

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 127,428.10

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 59,502.30

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 42,238.40

รวม 229,168.80

ภาระผูกพันในปีงบประมาณ

2565(4)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 2564229,052.20

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 115,643.00

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 113,409.20

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 93,936.10

รวม 322,988.30

2566(5)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 2564 62,420.30

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 22,816.40

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 39,603.90

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 66,348.00

รวม 128,768.30

2567 และในปีต่อ ๆ ไป (6)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 256467,956.60

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 50,424.80

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 17,531.80

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 6,250.90

รวม 74,207.50

รวมภาระงบประมาณ ปี 2565 จนถึงที่สุด (7)=(4)+(5)+(6)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 2564359,429.10

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 188,884.20

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 170,544.90

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 166,535.00

รวม 525,964.10

เงินนอกงบประมาณ(8)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 256427,849.50

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 17,514.40

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 10,335.10

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 4,180.10

รวม 32,029.60

เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด(9)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 256415,535.20

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 6,969.60

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 8,565.60

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 10,286.70

รวม 25,821.90

วงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น (10)=(2)+(3)+(7)+(8)+(9)

1. รายการที่อนุมัติให้ผูกพันไว้แล้วก่อนปี 2564 978,413.50

1.1 ภาระผูกพันก่อนปี 2563 672,437.50

1.2 ภาระผูกพัน ปี 2563 305,976.00

2. รายการที่เสนอขอผูกพันใหม่ปี 2564 223,240.20

รวม 1,201,653.70

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 ตุลาคม 2563


แท็ก ประกวด  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ