ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำสั่งข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการเมือง Tuesday October 20, 2020 18:00 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นเพื่อการรักษาประโยชน์สำคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดังนี้

1. เห็นชอบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2. รับทราบ

2.1 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2.2 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2.3 ประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รวม 4 ฉบับ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

3. เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามข้อ 1 มีระยะเวลาการใช้บังคับเป็นเวลา 30 วัน และให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดำเนินการต่อไป

รวม 3 ข้อ นั้น

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติให้เมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ