รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ข่าวการเมือง Wednesday October 28, 2020 17:38 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อปท. ทุกแห่ง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบถ้วนและ บันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ของกรมการปกครองแล้ว 435,735 คน (เป้าหมาย อปท. 7,550 แห่ง อาสาภัยพิบัติฯ 377,500 คน) และได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 62 จังหวัด 1,441 อปท. มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 74,466 คน

2. การฝึกอบรม ?จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท)? ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส. พระราชทาน) ได้กำหนดให้มีโครงการ ?จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท)? เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขัง ซึ่งมีหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ชั่วโมงการศึกษา 15 ชั่วโมง หมวดวิชา จำนวน 7 วิชา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน ต่อรุ่น ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาตามหลักสูตร ?จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)? เมื่อได้รับการร้องขอจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน

3. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ศอญ. จอส. พระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดทำ ?โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า? เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่ ในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2563-2570 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) จำนวน 10,000 ไร่ ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) จำนวน 800,000 ไร่ และระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) จำนวน 1,880,000 ไร่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการ เช่น 1) การอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2) การเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และ 3) การเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

4. การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสา ?ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน? เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำและกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

5. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน รวม 6,661,047 คน [จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 455,188 คน ส่วนภูมิภาค จำนวน 6,205,859 คน และจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จำนวน 2,963,823 คน เพศหญิง จำนวน 3,697,224 คน] และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 49,844 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 627 ครั้ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ