ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปีโดยประเทศจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ

ข่าวการเมือง Wednesday October 28, 2020 18:50 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปีโดยประเทศจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่โขง-ล้านช้าง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปีโดยประเทศจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบความร่วมมือมือแม่โขง-ล้านช้าง (Memorandum of Understanding under the Joint Working Group on Water Resources Cooperation of Lancang-Mekong Cooperation on the Provision of Hydrological Information of the Lancang River Throughout the Year by China to the Other Five Member Countries) และเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่โขง-ล้านช้าง (Letter of Intent on the Establishment of Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Information Sharing Platform) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ดังกล่าว ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างบันทึกฯ และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ สรุปดังนี้

1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง ? ล้านช้าง และตอบสนองความจำเป็นในการบรรเทาอุทกภัยและภัยพิบัติของประเทศบน แม่น้ำโขง โดยคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของฝ่ายจีน ตกลงที่จะส่งข้อมูลด้านอุทกวิทยาของแม่น้ำล้านช้างตลอดปีให้กับคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของประเทศสมาชิกอีก 5 ประเทศ ดำเนินการโดยหลักความร่วมมือฉันท์มิตร ประโยชน์ร่วมกัน การไว้ใจซึ่งกันและกัน และความเสมอภาคกัน ทั้งนี้ ข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่ฝ่ายจีนจะส่งให้ ได้แก่ ข้อมูลด้านอุทกวิทยาของสถานียุนจิ่นหง (Yunjinghong) และสถานีหมานอัน (Man?an) ซึ่งตั้งอยู่ท้ายน้ำของแม่น้ำล้านช้างในจีน โดยคณะทำงานร่วมฝ่ายจีนจะจัดส่งข้อมูลระดับน้ำ ข้อมูลฝนตลอดทั้งปี ของทั้งสองสถานีที่กล่าวถึงดังกล่าวให้แก่คณะทำงานร่วมทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ คณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา คณะทำงานร่วมฝ่ายลาว คณะทำงานร่วมฝ่ายเมียนมา คณะทำงานร่วมฝ่ายไทย และคณะทำงานร่วมเวียดนาม วันละสองครั้ง โดยจะจัดส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ก่อนเวลา 09.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมทั้งข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ผ่านมถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ก่อนเวลา 21.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมทั้งข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึงเวลา 20.00 น. ของวันดังกล่าว

ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้มีการลงนามในบนทึกความเข้าใจโดยผู้แทนจากคู่ภาคีที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับเป็นเวลาห้าปี และจะขยายเวลาออกไปอีกห้าปี โดยความเห็นชอบร่วมกันของภาคีที่มีขึ้น ก่อนวันหมดอายุของบันทึกความเข้าใจ และภาคีสามารถแก้ไขทบทวนบันทึกความเข้าใจได้ หากได้รับความเห็นชอบจากภาคีทั้งหมด โดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

2. ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างแพตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง โดยวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม คือ เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน ความเสมอภาคผลประโยชน์ร่วมกัน ความเข้าใจและความไว้วางใจในด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิก กรอบความร่วมมือแม่โขง ? ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก สนับสนุนในการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก และพัฒนาตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างทันท่วงที รวมทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง ? ล้านช้าง ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้งานสำหรับแพลตฟอร์ม ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง ? ล้านช้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้อื่น ๆ ภาระผูกพันและการอนุญาตสำหรับผู้ใช้แต่ละประเทศจะได้รับการอธิบายและกำหนดผ่านการศึกษาและหารือ โดยคณะกรรมการร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง ? ล้านช้าง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ