ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย กับกระทรวงที่ดิน

ข่าวการเมือง Monday November 23, 2020 18:12 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และ การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อระหว่างกระทรวงคมนาคม (คค.) แห่งราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น [Memorandum of Cooperation (MoC) on the Bang Sue Project between the Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand, the State Railway of Thailand, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan, and the Urban Renaissance Agency of Japan] อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของบันทึกข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสำหรับการลงนามดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง
1 คค. (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) และ รฟท. ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นโดย MLIT และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น (the Urban Renaissance Agency of Japan : UR) จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อฯ เพื่อผลักดันแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อไปสู่การปฏิบัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างบันทึกข้อตกลงฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1) วัตถุประสงค์และของเขตของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง ระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยให้ คค. รฟท. และ UR ร่วมกันกำหนดรูปแบบความร่วมมือ รวมถึง UR จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วย

2) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) คค. และ รฟท. จะจัดส่งข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเมืองให้แก่ MLIT และ UR นอกจากนี้ รฟท. จะเป็นผู้จัดการประชุมต่าง ๆ และ คค. จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในไทยของพนักงานของ UR เช่น การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) และใบอนุญาตทำงาน

(2) MLIT และ UR จะส่งข้อมูลนโยบายและการพัฒนาเมือง กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และวิธีการดำเนินโครงการให้ คค. และ รฟท.

3) ลักษณะของบันทึกข้อตกลงฯ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศตน ในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงบันทึกข้อตกลงฯ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทุกฝ่าย

4) ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฯ มีอายุ 2 ปี และต่ออายุอัตโนมัติได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนาม

5) การรักษาความลับ ข้อมูลและข่าวสารที่แลกเปลี่ยนภายใต้ร่างบันทึกข้อตกลงฯ เป็นข้อมูลความลับยกเว้นเรื่องการมีอยู่และเนื้อหาของร่างบันทึกข้อตกลงฯ

บันทึกข้อตกลงฯ นี้ จะเป็นไปประโยชน์ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้กับไทย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณบางซื่อกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และได้รับการวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครในอนาคตอันใกล้ รวมถึงเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้กรอบ ASEAN Smart City Network (ASCN) ประเทศไทย และภายใต้นโยบาย ?ไทยแลนด์ 4.0?

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ