ความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities

ข่าวการเมือง Monday November 23, 2020 18:21 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities โดยหากมีความจำเป็นปรับแก้ร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนหรือของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำร่างความตกลงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities และให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างความความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities ในนามประเทศไทย ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities เป็นความตกลงเพื่อแสดงว่าสหภาพยุโรปจะสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านยูโร สำหรับดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 72 เดือน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการฯ โดยโครงการ Smart Green ASEAN Cities มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองที่ยั่งยืนในอาเซียน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับพลเมืองอาเซียน โดยสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ ในอาเซียนใช้ประโยชน์จากแนวทางเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศเข้าร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลผลิต 3 ข้อ ได้แก่ การยกระดับการออกแบบ วางแผน และดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะสำหรับเมืองที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพระดับประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองสีเขียนและเมืองอัจฉริยะ (ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน) และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะระหว่างสหภาพยุโรปและภายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรปและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ