การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรม

ข่าวการเมือง Wednesday December 23, 2020 09:46 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งให้ใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รวมทั้งสิ้น 200 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1. นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.) จำนวน 30 อัตรา
2. นร. [สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)] จำนวน 94 อัตรา
3. ยธ. (กรมบังคับคดี) จำนวน 76 อัตรา
สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าวให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณ (สงป.) กำหนด
โดยการอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัด นร. (สำนักงาน ก.พ.ร. และ สทนช.) และ ยธ. (กรมบังคับคดี) รวมทั้งสิ้น 200 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 52,093,200 บาทต่อปี สรุปได้ ดังนี้

(1) สำนักงาน ก.พ.ร.

ตำแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบ

ตำแหน่งข้าราชการ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการหรือชำนาญการ

จำนวน(อัตรา) 30 รวม 30

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น

ต่อเดือน(บาท) 624,900 รวม 624,900

ต่อปี(บาท) 7,498,800 รวม 7,498,800

(2) สทนช.

ตำแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบ

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ตำแหน่งข้าราชการ / จำนวน(อัตรา)

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 54

นักวิเทศสัมพันธ์ 2

วิศวกรชลประทาน 18

นิติกร 10

ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

ตำแหน่งข้าราชการ / จำนวน(อัตรา)

นายช่างโยธา 10

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น / ต่อเดือน(บาท)

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน1,124,820

นักวิเทศสัมพันธ์41,660

วิศวกรชลประทาน374,940

นิติกร238,300

ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

นายช่างโยธา 155400

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น / ต่อปี(บาท)

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 13,497,840

นักวิเทศสัมพันธ์ 499,920

วิศวกรชลประทาน 4,499,280

นิติกร 2,859,600

ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

นายช่างโยธา 1,864,800

รวมทั้งสิ้น 94 อัตรา

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ทั้งสิ้น / ต่อเดือน(บาท) 1,935,120

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ทั้งสิ้น / ต่อปี บาท) 23,221,440

(3) ยธ. (กรมบังคับคดี)

ตำแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบ

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ตำแหน่งข้าราชการ/ จำนวน(อัตรา)

นิติกร 66

นักวิชาการเงิน

และบัญชี 6

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 4

รวม 76

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ต่อเดือน(บาท)

นิติกร1,572,780

นักวิชาการเงินและบัญชี124,980

นักวิชาการคอมพิวเตอร์83,320

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ต่อปี(บาท)

นิติกร 18,873,360

นักวิชาการเงินและบัญชี 1,499,760

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 999,840

รวม จำนวน(อัตรา) 76

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ต่อเดือน(บาท) 1,781,080

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ต่อปี(บาท) 21,372,960

รวมตำแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบทั้งสิ้น 200 อัตรา

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ต่อเดือน(บาท) 4,341,100

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น ต่อปี(บาท) 52,093,200

ทั้งนี้ นร. (สำนักงาน ก.พ.ร) มีแผนการบริหารจัดการอัตรากำลังหมุนเวียนสำหรับการบรรจุข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) หมุนเวียนปีละ 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน และ นร. (สทนช.) และ ยธ. (กรมบังคับคดี) มีแผนที่จะดำเนินการคัดเลือก การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในระยะเวลา 1 ปี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ