การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ

ข่าวการเมือง Wednesday December 23, 2020 10:38 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

สาระสำคัญ

การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

2. กลุ่มเป้าหมาย บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

3. ระยะเวลาดำเนินงาน สำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

4. วิธีดำเนินงาน ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิประโยชน์สามารถดำเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5. สูญเสียรายได้ คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 200 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี จะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนหนึ่ง แต่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและนิทรรศการ รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ