ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday January 5, 2021 16:39 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ตช. เสนอว่า

1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2554 ได้กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจไว้ 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) รัฐประศาสนศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์ และ (3) สังคมศาสตร์

2. ต่อมา ตช. ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตช. เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ ตช. 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 ? 2565) ซึ่งมีความสอดคล้องรองรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 ? 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตามการประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจทุกนายพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่า ?เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน? ซึ่งจากการปรับปรุงดังกล่าวจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางความรู้ทักษะตามวิชาชีพตำรวจ

3. ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ตช. สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว

จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ