ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday January 12, 2021 18:21 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้

1. เห็นชอบตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ?. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า

1) โดยที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 บัญญัติให้ ?เขตป่าอนุรักษ์? หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อเป็นการสงวนและรักษาเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบางพื้นที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิม และมิให้นำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ทส. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ?. เพื่อกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกกฎหมายลำดับรองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่ง ทส. ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 พฤษภาคม 2563) และได้รายงานคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

2) ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) และให้ดำเนินการต่อไป

3) ทส. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกระทรวงฉบับนี้ตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำหนังสือเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเสนอความคิดเห็นแล้ว

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ?. มาเพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วมีข้อสังเกตว่า หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เขตพื้นที่ที่จะกำหนดในร่างกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมถึงเขตพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศด้วย ก็จะทำให้การอนุรักษ์สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ อาทิ พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยแท้จริง หากสูญเสียสภาพป่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่มิให้นำมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ได้แก่ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่ป่าที่ได้รับการประกาศหรือขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การระหว่างประเทศ พื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ พื้นที่ป่าที่เป็นเขตโบราณสถาน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ