ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday January 12, 2021 18:31 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ คค. เสนอ ว่า

1. ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 และได้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ซึ่งการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวมีผลให้กรมการขนส่งทางบกจะต้องออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีใบอนุญาต ขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เป็นใบอนุญาตขับรถประเภทหนึ่งและออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (14) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 500 บาท

2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (7 เมษายน 2563) เห็นชอบการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำสัตยาบันและได้นำส่งสัตยาบันต่อสหประชาชาติ ซึ่งสหประชาชาติได้แจ้งการรับยื่นสัตยาบันสารของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลให้อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทำให้ประเทศไทยต้องดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เช่น กำหนดรูปแบบของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบของใบอนุญาตตามอนุสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติม อีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากรูปแบบของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968

3. โดยที่กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (14) ได้กำหนดค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ยังไม่ครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 จึงไม่มีค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บในการออกใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญาดังกล่าว

4. ดังนั้น เพื่อให้กฎกระทรวงดังกล่าวครอบคลุมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นภาคี จึงสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมอนุสัญญาดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ฉบับละ 500 บาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ