การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน

ข่าวการเมือง Tuesday January 19, 2021 20:27 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน สำหรับโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียนเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน สำหรับโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความเห็นชอบของประเทศไทยต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ณ กรุงมะนิลา ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ผู้ควบคุมโครงการฯ ของฝ่ายสหภาพยุโรป) เสนอให้จัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขความตกลงฯ สืบเนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ทำให้คณะกรรมการกำกับโครงการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เสนอให้ขยายระวะเวลาการดำเนินงานโครงการออกไปอีก 1 ปี ซึ่งจะต้องแก้ไขสัญญาให้เปล่า (Grant Contract) ที่สหภาพยุโรปทำไว้กับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และสัญญาจ้างที่ปรึกษา ซึ่งการขยายสัญญาทั้งสองฉบับมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบฉุกเฉินภายใต้ความตกลงให้ การสนับสนุนทางการเงิน ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงเสนอให้จัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขความตกลงให้ การสนับสนุนทางการเงินในข้อบทที่ 2 เงื่อนไขพิเศษ (Article 2 Special Conditions) โดยให้ขยายระยะเวลาบริหารงานโครงการในภาพรวมทั้งหมดอีก 12 เดือน เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงาน การติดตาม และ การตรวจสอบโครงการฯ ดังนี้

เดิม

ระยะเวลาบริหารงานโครงการฯ ในภาพรวม 90 เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2567) แบ่งเป็น

1) ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 66 เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565)

2) ระยะเวลาติดตามและตรวจสอบ 24 เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2567)

ขยายเป็น (เสนอครั้งนี้)

ระยะเวลาบริหารงานโครงการฯ ในภาพรวมเป็น 102 เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568) แบ่งเป็น

1) ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็น 78 เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2566)

2) ระยะเวลาติดตามและตรวจสอบ 24 เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568)

โดยเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนจะเป็นผู้ลงนามหนังสือของฝ่ายอาเซียนเพื่อตอบรับข้อเสนอของฝ่ายสหภาพยุโรป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ