การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2021 19:28 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2519 เรื่อง เงินบำเหน็จ (โบนัส) ประจำปีของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานสลากฯ)

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยปรับให้สำนักงานสลากฯ จากเดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 5 ประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่เห็นชอบการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กค. รายงานว่า

1. ที่ประชุมระหว่างสำนักงานสลากฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงแรงงาน (รง.) ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ ให้เชื่อมโยงกับผลงานของรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้สำนักงานสลากฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานสลากฯ ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามความคิดเห็นของพนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบและส่ง กค. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่กำหนดให้ต้องมีพนักงานสมัครใจเข้าสู่ระบบการจ่ายโบนัสเชื่อมโยงกับผลงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานและลูกจ้างประจำ โดยผลจากการทำแบบสอบถามความคิดเห็นประจำปี 2562 ของพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ พบว่า มีพนักงานและลูกจ้างประจำสมัครใจเข้าร่วมการจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 692 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 87.37 ของพนักงานและลูกจ้างประจำทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวด้วยแล้ว

2. สำนักงานสลากฯ ได้เสนอให้ กค. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 5.0 (ดีเยี่ยม)

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 11

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 8

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 4.5

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 10.5

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 7

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 4.0 (ดีมาก)

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 10

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 6

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 3.5

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 9.5

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 5.5

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 3.0 (ดี)

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 9

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 5

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 2.5

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 8.5

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 4.5

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 2.0 (พอใช้)

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 8

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 4

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 1.5

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 7.5

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 3

ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน) 1.0 (ปรับปรุง)

วงเงินบนฐานของร้อยละของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส (ร้อยละ) 7

แต่ไม่เกินจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เท่า) 2

หมายเหตุ : เป็นวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการจ่ายโบนัสพนักงาน

3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานสลากฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2558 - ปี 2562) พบว่า มีกำไรสุทธิเฉลี่ย จำนวน 3,451 ล้านบาท และมีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเฉลี่ย 2,480 ล้านบาท สำหรับในปี 2562 สำนักงานสลากฯ มีสินทรัพย์รวม 43,719 ล้านบาท หนี้สินรวม 29,494 ล้านบาท รายได้รวม 8,729 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,666 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,063 ล้านบาท และนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 4,933 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายโบนัสพนักงานระบบเดิม (โบนัสคงที่) และกรณีการจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจกรณีรัฐวิสาหกิจมีกำไร สรุปได้ ดังนี้

{หน่วย : ล้านบาท/เท่า)

ปี 2559

กำไรสุทธิ 2,695

ระบบเดิม

กำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส 2,464

โบนัสพนักงาน 94.06/4.0*

ระบบที่ กค. เสนอมาในครั้งนี้

กำไรเพื่อการ จัดสรรโบนัส 2,464

โบนัสพนักงาน 139.20/6.0

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน** 2,232

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 4.056

ปี 2560

กำไรสุทธิ 3,955

ระบบเดิม

กำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส 3,795

โบนัสพนักงาน 96.12/3.75

ระบบที่ กค. เสนอมาในครั้งนี้

กำไรเพื่อการ จัดสรรโบนัส 3,795

โบนัสพนักงาน 136.24/5.5

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน** 3,243

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3.9519

ปี 2561

กำไรสุทธิ 3,768

ระบบเดิม

กำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส 3,642

โบนัสพนักงาน 97.02/3.75

ระบบที่ กค. เสนอมาในครั้งนี้

กำไรเพื่อการ จัดสรรโบนัส 3,642

โบนัสพนักงาน 156.12/6.0

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน** 3,093

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 4.1683

ปี 2562

กำไรสุทธิ 6,063

ระบบเดิม

กำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส 5,848

โบนัสพนักงาน 101.52/3.75

ระบบที่ กค. เสนอมาในครั้งนี้

กำไรเพื่อการ จัดสรรโบนัส 5,848

โบนัสพนักงาน 188.51/7.0

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน** 4,933

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 4.6256

หมายเหตุ : *เป็นการปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำจาก 3.75 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น 4 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะในปีงบประมาณ 2559 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (24 พฤศจิกายน 2558)

**เป็นตัวเลขที่คำนวณก่อนการคำนวณเงินจ่ายโบนัสพนักงานจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรโบนัส

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สำนักงานสลากฯ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 62.40 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิของสำนักงานสลากฯ และการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของ กค.

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ