การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2021 21:38 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

สาระสำคัญ

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยทั่วไป กระทรวงการคลังจึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.3 ระยะเวลาดำเนินงาน ขยายระยะเวลา 3 เดือน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

1.4 วิธีดำเนินงาน ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ของปีภาษี 2563 ที่ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ การขยายกำหนดวลาดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยออกประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ฉบับ

1.5 สูญเสียรายได้ ไม่สูญเสียรายได้ภาษี แต่จะส่งผลให้กระแสเงินสดรับจากการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลื่อนออกไป

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 10,600 ล้านบาท

2. การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการนำส่งหรือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งยื่นแบบแสดงรายการหรือนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.3 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2564

2.4 วิธีดำเนินงาน

ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีของเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นและนำส่งหรือชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ เฉพาะการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับแบบแสดงรายการดังต่อไปนี้

1) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 1)

2) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 2)

3) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 3)

4) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 53)

5) แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 54)

6) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 30)

7) แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 36)

ทั้งนี้ การขยายกำหนดเวลาดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยออกประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ฉบับ

2.5 สูญเสียรายได้ ไม่สูญเสียรายได้ แต่ส่งผลให้กระแสเงินสดรับจากการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเลื่อนออกไป

2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 5 เดือน เดือนละประมาณ 21,500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 107,500 ล้านบาท และ (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเวลา 5 เดือน เดือนละประมาณ29,520 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 147,600 ล้านบาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ