ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday February 2, 2021 18:32 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กษ. เสนอว่า

1. โดยที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม และต่อมาได้มีกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 กำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ ซากสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ซากสัตว์เข้ามาใน ออกนอก และนำผ่านราชอาณาจักร กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ซากสัตว์เข้ามาใน ออกนอก และนำผ่านราชอาณาจักร

2. กฎกระทรวงตามข้อ 1 ได้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้

2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร แพะ แกะ ตัวละ 250 บาท

2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ตัวละ 200 บาท

2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทซากสัตว์ เพื่อ การบริโภคของคนหรือสัตว์ กิโลกรัมละ 7 บาท โดยเฉพาะกรณีของจิ้งหรีดที่หากมีการส่งออก ผู้ประกอบการต้อง เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น ประกอบกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคจิ้งหรีดกันมากขึ้น เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ความต้องการบริโภคจิ้งหรีดจึงเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ หากมีการส่งออกในปริมาณมากและมีต้นทุนการผลิตต่ำ

2.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (1) สุนัข แมว ตัวละ 250 บาท (2) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น ตัวละ 25 บาท (3) ไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ฟองละ 5 บาท

2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 2 บาท

2.6 ค่าที่พักซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 5 บาท

3. โดยที่ค่าธรรมเนียมการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและส่งออกของผู้ประกอบการเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้น สมควรแก้ไขการกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการ ปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภทแพะ แกะ เข้ามาในราชอาณาจักร ตัวละ 25 บาท (เดิมตัวละ 250 บาท)

2. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภทแพะ แกะ ออกนอกราชอาณาจักร ตัวละ 20 บาท (เดิมตัวละ 200 บาท)

3. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 3 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)

4. กำหนดค่าที่พักซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 2 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)

5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภท ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ที่นำออกนอกราชอาณาจักรโดยผ่านด่านศุลกากรบูเก๊ะตา

6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยานประเภทสุนัข แมว ไก่ เป็ด ห่าน สัตว์ปีกชนิดอื่น หรือไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ เฉพาะกรณีที่สัตว์นั้นยังอยู่ในเขตปลอดอากร จนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยาน กรณีที่ไม่มี การเปิดตรวจตู้สินค้าหรือแบ่งถ่ายโอนสินค้า และยังอยู่ในเขตปลอดอากรจนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ