ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday February 9, 2021 22:01 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณาร่วมกับร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ในคราวเดียวกัน ตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ กห. เสนอ

3. ให้ กห. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

เป็นการกำหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศหรือที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชำนาญงานและเงินเพิ่มอื่น เงินช่วยเหลือ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่กำหนดไว้ ได้แก่ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร ประเภทสอนและวิจัย และกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

ทั้งนี้ กห. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญ และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลำดับรองที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้แล้ว จำนวน 6 ฉบับ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ