ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Monday February 15, 2021 17:48 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำไปรวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 เมษายน 2560) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในคราวเดียวกัน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอ

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ที่ สธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. แก้ไขความหมายของคำนิยาม ?ผู้อนุญาต? จากเดิม หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็น ?ผู้อนุญาต หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย?

2. กำหนดให้เพิ่มคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเฉพาะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเพิ่ม ?คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ? และกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง

3. กำหนดให้เพิ่มกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ กรณียังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

4. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยในการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล หรือของชุมชน

5. แก้ไขเพิ่มเติมการนำตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแผนไทยของชุมชนไปขออนุญาตตามกฎหมายอื่น เช่น การนำไปขอจดแจ้ง การแจ้งรายละเอียด หรือการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มเติม จากเดิมที่กำหนดไว้เฉพาะการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา จะต้องยื่นคำขอรับอนุญาตการใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

6. กำหนดบทเฉพาะกาล เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการบางประการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ให้สามารถใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ