การจัดทำประกาศ (Declaration) เกี่ยวกับสถานะอาวุธนิวเคลียร์สำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW)

ข่าวการเมือง Monday February 15, 2021 18:52 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (ร่างประกาศฯ) และให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดทำและนำส่งประกาศดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติ หากมีการแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือ ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

ร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ราชอาณาจักรไทยไม่เคยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือ ระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ รวมถึงไม่เคยมีโครงการด้านอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่สนธิสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับ

2. ราชอาณาจักรไทยไม่เคยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุม อาวุธนิวเคลียร์หรือ ระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ

3. ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ ในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยหรือ ณ ที่ใดภายใต้เขตอำนาจการควบคุมของราชอาณาจักรไทยที่รัฐอื่นเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุม

ไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเทศแรกที่ได้ลงนามและให้สัตยาบัน และฮอนดูรัสเป็นรัฐผู้ให้สัตยาบันสารลำดับที่ 50 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดังนั้น ไทยจึงต้องเร่งเสนอร่างประกาศฯ ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาฯ (ตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564) ทั้งนี้ กระทรวงการต่างโดยคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จะได้จัดทำและนำส่งประกาศ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ