ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday February 23, 2021 18:01 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้ง ให้ อว. รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ อว. เสนอว่า

1. โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2558 ให้ยกสถานะสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนเป็น สถาบันวิทยาลัยชุมชน และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นโดยอนุโลมและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกประเภทตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหาร ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549 และมาตราที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.อ. จะได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้น

2. ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกประเภทตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน อว. จึงได้ดำเนินการยกร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ขึ้น

3. ต่อมาในคราวประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ตามข้อ 2 และให้ดำเนินการต่อไปได้ จึงได้เสนอร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ.อ.

1. กำหนดให้ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ.อ. นี้

2. กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. นี้ โดยอนุโลม

3. กำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง และกำหนดให้การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท้ายกฎ ก.พ.อ. นี้

4. กำหนดการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และอัตราเงินประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

5. กำหนดให้การกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน

6. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่งซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่เป็นการกระทบสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับอยู่เดิม

7. กำหนดให้ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับและได้รับเงินประจำตำแหน่งตามตำแหน่งและอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นโดยอนุโลม เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม กฎ ก.พ.อ. นี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ