ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2564

ข่าวการเมือง Tuesday February 23, 2021 18:39 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2564 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

  • เร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดทำแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

(1) ระดับของแผน

(2) หลักการในการจัดทำและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี

(3) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้าน... และ

(4) แนวทางและขั้นตอนการนำแผนระดับที่ 3 ที่ประกาศใช้แล้วเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สศช. จะเสนอคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

1.2 ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ- มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องและประเด็นปฏิรูปดำเนินการ ดังนี้

(1) นำเรื่องและประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ไม่ได้นำมากำหนดเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ไปดำเนินงานเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานคู่ขนานกันไป

(2) จัดทำแผนขับเคลื่อน Big Rock เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 1) หน่วยงานร่วมดำเนินการ 2) เป้าหมายย่อย 3) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และ 4) โครงการและการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้ส่งแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช. แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดย สศช. จะรวบรวมเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้ง สศช. จะนำข้อมูลรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

1.3 ผลการดำเนินการอื่น ๆ

  • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ สศช. จะได้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
  • สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคี ต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โดยมีชื่อเพจว่า ?คบเด็กสร้างชาติ-สร้างพลังบวก? เพื่อเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ซึ่งมุ่งให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รับทราบสาระและผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการทำดีเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างมุมมองในการทำความดีตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้ สศช. ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

1.4 ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ การกระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการศึกษา นอกจากนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรเร่งขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform: TPMAP) ซึ่งมีคนจนด้านการศึกษาจำนวน 355,593 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.16 ของคนจนเป้าหมายทั้งหมดในปี 2562 มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรีมีข้อสังการว่า การขับเคลื่อนการดำเนินการในระยะต่อไปควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ