ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 726.25 ล้านบาท

ข่าวการเมือง Wednesday April 7, 2021 18:09 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 726.25 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ) วงเงิน 726.25 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 539.50 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 186.75 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ของ ทล. และ ทช.

สาระสำคัญของเรื่อง

คค. รายงานว่า
1. ระหว่างวันที่ 4 - 16 มกราคม 2564 เกิดเหตุอุทกภัยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก และน้ำลันตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ส่งผลให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง ทล. และ ทช. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้ว
2. ทล. และ ทช. เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ จำนวน 43 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 726.25 ล้านบาท เพื่อซ่อมแชม/บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 จังหวัดข้างต้นซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติของกระทรวงมหาดไทย (มท.) สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงาน

หน่วยงาน

ทล. ความเสียหายทั้งสิ้น 544.69 ล้านบาท 35 รายการ

แหล่งเงิน

กรอบวงเงินงบกลางฯในครั้งนี้ 539.50 ล้านบาท (35 รายการ 29 ล้านบาท)

ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2564 /เงินเหลือจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564* 5.19 ล้านบาท (35 รายการ 6 ล้านบาท)

ทช. ความเสียหายทั้งสิ้น 187.25 ล้านบาท 23 รายการ

แหล่งเงิน

กรอบวงเงินงบกลางฯในครั้งนี้ 186.75 ล้านบาท (23 รายการ 14 ล้านบาท )

ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2564 /เงินเหลือจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564* 0.50 ล้านบาท (23 รายการ 9 ล้านบาท )

รวมความเสียหายทั้งสิ้น 731.94 ล้านบาท 58 รายการ

แหล่งเงิน

กรอบวงเงินงบกลางฯในครั้งนี้ 726.25 ล้านบาท (58 รายการ 43 ล้านบาท)

ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2564 /เงินเหลือจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564* 5.69 ล้านบาท (58 รายการ 15 ล้านบาท)

หมายเหตุ : * โครงการอยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ประกาศภัยพิบัติของ มท. ซึ่งสามารถใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ)/ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ปี 2564 มาดำเนินการต่อไป

2.1 งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของ ทล. ภายใต้งบกลางฯ ที่เสนอในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา มีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 29 รายการ วงเงิน 539.50 ล้านบาท

2.2 งานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของ ทช. ภายใต้งบกลางฯ ที่เสนอในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี มีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ งานซ่อมแซมถนนและคอสะพานขาด งานก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะ รวม 14 รายการ วงเงิน 186.75 ล้านบาท

2.3 ทั้งนี้ ทล. และ ทช. แจ้งว่ามีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. คค. ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางฯ โดย สงป. ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ให้ คค. ดำเนินการซ่อมแซม/บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด โดยให้ใช้จ่ายจากงบกลางฯ ตามรายการและกรอบวงเงินตามข้อ 2 และเนื่องจากวงเงินที่เสนอขออนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สงป. จึงขอให้ คค. ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ 9 (3) ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ