การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

ข่าวการเมือง Wednesday April 7, 2021 18:18 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. พม. ได้ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของ สธค. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนและรองรับธุรกรรมการรับจำนำของประชาชนที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประกันการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจาก สธค. คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564 จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จากการขยายสาขาในการให้บริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โรงรับจำนำของรัฐบาลจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเป็นแหล่งพึ่งพิงที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการกู้เงินดังกล่าวแล้ว

2. กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) พิจารณาแล้วเห็นว่า สธค. มีผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี และวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ พม. กู้เงิน โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ