ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 16:44 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ?. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ พน. เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2. กำหนดให้คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีแผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่รอบเขตคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร

3. กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอกของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยต้องตั้งอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน และโบราณสถานไม่น้อยกว่า 200 เมตร

4. กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายในของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องห่างจากภาชนะบรรจุน้ำมันที่ไม่ใช่ถังเก็บน้ำมัน ซึ่งบรรจุน้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และต้องมีที่จอดรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาดและจำนวนช่องจอดรถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ และระบบสัญญาณเตือนภัย

6. กำหนดให้ในการประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มีพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ