การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 17:59 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีกระทรวงการคลัง (กค.) ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

สาระสำคัญของเรื่อง

พม. รายงานว่า
1. กคช. ได้ประสานกับธนาคารออมสิน เพื่อขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ที่สิ้นสุดในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 และครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยเป็นการขอวงเงินไว้สำหรับในกรณีที่ กคช. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่งก็จะขอเบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีมาใช้ในการหมุนเวียน เพื่อมิให้การดำเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงักลง และจะใช้คืนธนาคารทันทีที่มีสภาพคล่อง ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ด้วยแล้ว
2. ธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ กคช. ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการเงินในปัจจุบัน สรุปได้ ดังนี้

รายการ / วงเงินและเงื่อนไข

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

จำนวนเงินกู้

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นวงเงินสำรองในกรณีที่ กคช. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ระยะเวลากู้

ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 12 มีนาคม 2564 และครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567

อัตราดอกเบี้ย

MOR* ของธนาคารออมสิน ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี (MOR ? 2.75)

การค้ำประกัน

กค. ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. หากผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ตามกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอีกร้อยละ 2 ต่อปี

2. ผู้กู้ต้องแจ้งกำหนดการเบิกเงินให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

3. กำหนดให้ กคช. ต้องแสดงเอกสารสำเนาหนังสือมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กคช. ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนวน 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 12 มีนาคม 2564 ครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีด้วยแล้ว และ กคช. ได้แจ้งให้ กค. ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว

  • ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ