การปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 18:11 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงาน (เงินเดือนค่าจ้างชดเชยฯ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เฉพาะคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวส. ปวช. และต่ำกว่า ปวช.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และใช้สูตรการคำนวณการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยฯ ดังนี้

เงินเดือนค่าจ้างใหม่ = อัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำใหม่ + 0.67 x (เงินเดือนค่าจ้างปัจจุบัน ? อัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำเดิม)

สาระสำคัญของเรื่อง

พน. ขอความเห็นชอบการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เฉพาะคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวส. ปวช. และต่ำกว่า ปวช.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และใช้สูตรการคำนวณตามแนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐใช้กับพนักงานราชการ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ด้วยแล้ว โดย พน. ได้จัดทำข้อมูลตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ประกอบการพิจารณา เช่น

ประเด็น

1. การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานของอุตสาหกรรม (Industry Norm)

คำชี้แจง

กฟผ. มีอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงาน (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ที่ต่ำกว่า จึงจำเป็นต้องปรับอัตราดังกล่าวเพื่อสรรหาและธำรงบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของ กฟผ. โดยมิได้มีการปรับอัตราให้สูงไปกว่ารัฐวิสาหกิจอื่นแต่อย่างใด

2. สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

คำชี้แจง

  • ในปี 2562 มีรายได้รวม 576,405.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 45,176.39 ล้านบาท (เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 15.06) และนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงิน 22,201.91 ล้านบาท
  • มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยปีละ 27,925.72 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5.24 ของรายได้รวม และมีคะแนนผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ย 4.6893 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น - ดีมาก

3. ผลกระทบด้านงบประมาณ

คำชี้แจง

  • ในปี 2563 มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยฯ ประมาณ 1,267 คน จากทั้งหมด 18,849 คน แบ่งเป็น ปวส. 755 คน ปวช. 35 คน และต่ำกว่า ปวช. 477 คน และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 16.28 ล้านบาทต่อปี (ใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจเอง)
  • กฟผ. ได้จัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2563 ? 2573 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และด้านแผนสร้างการเติบโตเพื่อรองรับอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่ากระแสไฟฟ้า

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ