การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the State of Kuwait on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special and Official Passports) และเห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฯ ในกรณีมอบหมายผู้แทนให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามดังกล่าว และเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ เป็นการอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (กรณีคนไทย) และผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ (กรณีคนชาติคูเวต) เดินทางเข้า เดินทางผ่าน พำนัก และเดินทางออกจากดินแดนของแต่ละฝ่าย โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตราและได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ให้พำนักอยู่ในดินแดนของไทยหรือรัฐคูเวตเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหรือระหว่างการพำนักหลายครั้งไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้ามาในไทยหรือรัฐคูเวต โดยความตกลงนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา เว้นแต่ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกความตกลงฯ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 90 วันให้ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบผ่านช่องทางการทูต ทั้งนี้ ร่างความตกลงฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือข้าราชการของทั้งสองฝ่ายและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและรัฐคูเวตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


แท็ก คูเวต  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ