ขอความเห็นชอบการรับรองร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN Work Plan on Education 2021-2025)

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 18:41 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN Work Plan on Education 2021-2025) และให้ความเห็นชอบผลผลิตที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วม พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนให้การอนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีก

สาระสำคัญ

ร่างแผนงาน ประกอบด้วย 5 ผลลัพธ์ และ 12 ผลิต โดยผลลัพธ์ และผลผลิตที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วม สรุปได้

ผลลัพธ์ 1.การพัฒนาด้านความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต

1.1 การปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านหลักสูตรของโรงเรียนและการรณรงค์ผ่านสื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสิงคโปร์และมาเลเซีย

1.2 การส่งเสริมทักษะในการปรับตัวสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของครูและนักเรียน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษา

กิจกรรม

1.พัฒนาแนวทางและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหลักสูตรอาเซียนศึกษา ฯ

2. อำนวยความสะดวกในการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรม บทเรียนและหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ 2. การเพิ่มขีดความสามารถในระดับภูมิภาคในการส่งเสริมและการประกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเด็กและเยาชนที่ตกหล่น

ผลผลิต

2.1 การกำหนดนโยบายความร่วมมือและกลไกการตรวจสอบในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการดูและและการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ความพร้อมของโรงเรียนและการบริการด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุม

2.2 การพัฒนานโยบายการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับชาติและขีดความสามารถทางเทคนิคเพื่อประกันและสร้างโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

(ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประเทศเดียว)

กิจกรรม

1.ส่งเสริมการเข้าถึงและมาตรฐานคุณภาพของการดูแลเด็กปฐมวัย การพัฒนาและการศึกษาที่ดีขึ้น รวมถึงการประกันความเสมอภาคทางเพศเพื่อการรับมือกับศตวรรษที่ 21 และการตอบสนองต่อผลกระทบของภาวะวิกฤตต่างๆ

2. สนับสนุนการพัฒนากรอบการเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาเซียน

ผลลัพธ์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถในระดับภูมิภาคด้านการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการสร้างความกลมกลืนด้านการอุดมศึกษาในอาเซียน

ผลผลิต

3.1 การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์หลากสาขาและข้ามพรมแดน

3.2 การเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการสร้างความกลมกลืนด้านการอุดมศึกษาผ่านยุทธศาสตร์และกลไกต่างๆ รวมถึงการจัดสรรทุนการศึกษา

กิจกรรม

1.จัดเวทีด้านนโยบายเพื่อประสานข้อริเริ่ม ติดตามความสำเร็จระดับภูมิภาค อุปสรรค และกำหนดทิศทางในการเข้าถึงการอุดมศึกษา รวมถึงการใช้วิธีการ การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

2.จัดการประชุมหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายด้านการอุดมศึกษาของอาเซียน

ผลลัพธ์ 4.การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป

ผลผลิต

4.1 การส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบการจัดการและการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา

(ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับฟิลิปปินส์)

4.2 การนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาทั้งในด้านการวางแผน การพัฒนาโครงการการดำเนินงาน และการระดมทรัพยากร (ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับบูรไนดารุสซาลาม)

4.3การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค และการอาชีวศึกษาผ่านการประกันคุณภาพการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร นวัตกรรม และการเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป (ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับบูรไนดารุสซาลาม)

กิจกรรม

1. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม รวมถึงการวิเคราะห์ ความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะที่ต้องการในระดับประเทศ

2.เพิ่มและปรับปรุงคุณภาพของการฝึกงานครูและผู้ฝึกสอนในบริษัท เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และการถ่ายทอดทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

3. ประกันคุณภาพด้านการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมผ่านความเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกลไกการประกันคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมการทำให้เกิดความครอบคลุมสำหรับแรงงานชายหญิงในโครงการเคลื่อนย้ายและการฝึกงานข้ามพรมแดน

ผลลัพธ์ 5. การดำเนินการตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยปรับปรุงการประสานงาน การจัดการความรู้และระบบติดตามและประเมินผล

ผลผลิต

5.1 การเสริมสร้างการประสานโครงการด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ระบบการจัดการความรู้และระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน

กิจกรรม

1.ริเริ่มการหารือเชิงนโยบายและทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านการศึกษาของอาเวียนและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

2.การออกแบบระบบเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเวียนและประเมินผล

เบื้องต้น ร่างแผนงาน ฯ นำเสนอต่อที่ประชุม SOM-ED เพื่อให้ความเห็นชอบ (endorsement) ระหว่างวันที่ 15-26 มีนาคม 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุม ASED เพื่ออนุมัติ (Approval) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2564 ซึ่ง ศธ. ประสานขอเลื่อนส่งเอกสาร ฯ กับสำนักเลขาธิการอาเวียนเป็นวันที่ 23 เมษายน 2564

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ