การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO)

ข่าวการเมือง Tuesday April 27, 2021 18:46 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้หารือกับสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC และเห็นควรที่จะเสนอชื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีข้อเสนอบนพื้นฐานแนวคิดในการขยายกรอบการดำเนินงานของ สำนักเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการดำเนินงานสำนักเลขาธิการ IOC WESTPAC ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งขึ้น โดยโครงสร้างบุคลากร และงบประมาณของสำนักงาน DCO จะใช้สถานที่ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่มีอยู่ของสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ข้อเสนอของประเทศไทยบนพื้นฐานแนวคิดในการขยายกรอบการดำเนินงานที่มีอยู่ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทย ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 จะทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน DCO อีกหน้าที่หนึ่ง จึงไม่มีการขอเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางขององค์การ/สำนักงานระดับระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาคในการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม หรือข้อริเริ่มใหม่ ๆ ที่อาจนำไปสู่การพัฒนาหรือขยายกรอบความร่วมมือด้านสมุทรศาสตร์ในกรอบอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ