คปภ. เร่งปรับพื้นที่ความรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคให้คล่องตัวในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ปี 63 ในการก้าวสู่ Transform ยุคดิจิทัล พร้อมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

ข่าวทั่วไป 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:03 น. —คปภ.

ที่มา: http://www.oic.or.th

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (สัญจร) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวง บีช กานดาบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 และพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ในปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่เตรียมแปลงร่าง (Transform) สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร รวมทั้งมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยการลดกระบวนการทำงานและระเบียบกฎเกณฑ์ภายในองค์กรที่สร้างต้นทุนเกินความจำเป็นและใช้ทรัพยากรหรือเวลาที่ไม่คุ้มค่าเพื่อให้บุคลากรมีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ประชุมฯ ยังได้มีการพิจารณาวางหลักการจ้างพนักงานสัญญาจ้าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและลูกจ้างของ สำนักงาน คปภ. เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานและสอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบัน โดยนำสภาพปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานภาค 1-9 ให้มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ๆให้กับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Empower people through Digital Transformation โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารกลุ่มน้ำตาลมิตรผล มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคลและทิศทางการขับเคลื่อนพนักงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล จากประสบการณ์และแนวปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในโอกาสนี้ ตนได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของ สำนักงาน คปภ. ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายหาด ด้วยต้นรักทะเล บนเกาะแตน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากป่าชายหาดมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยรักษาความสมดุลระหว่างนิเวศวิทยาชายฝั่งกับนิเวศวิทยาบนบก ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายหาด และการทับถมกันของตะกอนชายหาด ซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนตามสภาพของฤดูกาล รวมถึงยังช่วยบังลมทะเลเป็นปราการให้แก่ไม้ชนิดที่ไม่สามารถทนเค็มได้ รวมทั้งยังร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อตัดวงจรขยะที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเล เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ