หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นชำระภาษี สำหรับปีงบการเงิน 2553

ข่าวเศรษฐกิจ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 14:26 น. —กรมส่งเสริมการส่งออก

จากหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดให้ บริษัทที่จดทะเบียนกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia: CDC) หรือกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพกร มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปีซึ่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับที่ 1

ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีตามระบบ Real Regime ทุกราย

ข้อบังคับ - ยื่นชำระภาษีกำไร ซึ่งสิ้นสุดถึง 31 ธันวาคม 2553 และส่งเงินชำระภาษี (ถ้ามี)

กำหนดเวลา - 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดปีภาษี เช่น 31 มีนาคม 2554

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กรมสรรพกร, สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด

ลำดับที่ 2

ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีตามระบบ Real Regime ทุกราย

ข้อบังคับ - ยื่นต่ออายุภาษีประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax) และชำระภาษีประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax)

กำหนดเวลา - 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน เช่น 31 มีนาคม 2554

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กรมสรรพกร, สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด

ลำดับที่ 3

ผู้ชำระภาษี - โครงการลงทุนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน

ข้อบังคับ - ยื่นขอใบรับรองการยินยอม

กำหนดเวลา - ต้องได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (CIB) ของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) ภายใน 31

           มีนาคม 2554
           ใบรับรองการยินยอมอาจกำหนดให้ยื่นต่อ GDT พร้อมกับแบบยื่นชำระภาษีกำไรประจำปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC)

ลำดับที่ 4

ผู้ชำระภาษี - ผู้ประกอบธุรกิจทุกราย

ข้อบังคับ - กรอกข้อมูลในแบบแถลงการณ์ การประกอบธุรกิจประจำปี 2553

กำหนดเวลา - ไม่ระบุ สามารถยื่นได้ภายใน 1 ปี หลังจากสิ้นปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่ 5

ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายจากทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ มูลค่าเกิน

           กว่า 100 ล้านเรียล ทรัพย์สินรวมถึง ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ถนน ท่าอากาศยาน และท่าเรือ เป็นต้น

ข้อบังคับ - จดทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้กับหน่วยงานภาษีท้องถิ่น ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

           ยื่นชำระภาษีทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และชำระภาษี
           หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอาจพิจารณาถึงภาษีอื่นๆ (เช่น ภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และภาษีการโอน
               ทรัพย์สิน / ภาษีการจดทะเบียน) ซึ่งยังไม่ได้ชำระหรือต้องชำระของผู้ชำระภาษี

กำหนดเวลา - ต้องชำระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด

ลำดับที่ 6

ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีซึ่งเป็นเจ้าของเดิม หรือรายใหม่ ในที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่ได้รับการแสดงกรรมสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

           จากหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

ข้อบังคับ - ยื่นชำระภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และชำระภาษี

           หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอาจพิจารณาถึงภาษีอื่นๆ (เช่น ภาษีทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และภาษี
               การโอนทรัพย์สิน) ซึ่งยังไม่ได้ชำระหรือต้องชำระของผู้ชำระภาษี และภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งไม่ได้
               ชำระในปีก่อน

กำหนดเวลา - ต้องชำระภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด

สคร.กรุงพนมเปญ

ที่มา: http://www.depthai.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ