ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (รายเดือน) มิถุนายน ปี 2555

ข่าวทั่วไป สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 15:26:18 น.
หน่วย: ล้านลิตร

น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดและอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา รวมทั้งสิ้น ก๊าซแอลพีจี โปรเพน (ล้าน ก.ก.) บิวเทน ยางมะตอย ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ ปี พ.ศ. ออกเทน ออกเทน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันก๊าด เจพี 1 เครื่องบิน หมุนเร็ว พื้นฐาน หมุนเร็ว ประมง (ล้าน ก.ก.) อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี (ล้าน ก.ก.) (ล้าน ก.ก.) สำหรับรถยนต์ (ล้าน ลบฟ.) 91 95 91 95 E20 E85 ทหาร บี 5 ชายฝั่ง (ล้าน กก.)
ปี พ.ศ. 2554 มกราคม 246.0 3.6 149.4 216.6 15.6 0.4 1.0 471.8 9.2 1,076.5 35.5 511.5 - 184.1 2,921.5 488.2 0.5 49.4 0.3 57.3 179 93,461 กุมภาพันธ์ 232.5 3.5 142.9 200.9 15.9 0.4 1.0 424.9 10.1 1,285.5 35.8 170.9 - 210.4 2,734.8 440.8 0.5 41.0 0.2 62.6 179 92,079 มีนาคม 232.4 3.4 156.1 205.2 17.6 0.5 1.1 463.8 12.9 1,669.6 28.9 6.1 - 207.1 3,004.7 503.0 0.6 52.1 0.2 63.0 200 104,627 เมษายน 228.6 2.7 161.3 205.4 19.2 0.5 1.0 418.3 7.5 1,618.6 37.9 1.6 - 189.6 2,892.2 489.7 0.5 48.8 0.1 59.3 180 97,402 พฤษภาคม 224.8 3.1 163.1 200.0 19.6 0.7 0.9 380.3 7.3 1,655.0 31.4 - - 177.5 2,863.7 514.5 0.5 39.0 0.1 65.9 205 110,333 มิถุนายน 234.9 3.1 164.4 200.0 19.4 0.8 1.0 374.4 8.2 1,569.7 36.8 - - 226.3 2,839.0 501.3 0.5 44.1 0.1 63.4 205 106,225 กรกฎาคม 221.7 2.8 168.3 198.4 20.7 0.9 1.2 401.2 8.6 1,485.3 35.2 - - 283.2 2,827.5 539.6 0.6 22.3 0.1 58.2 209 103,105 สิงหาคม 255.9 4.1 164.0 187.6 20.9 0.9 1.2 408.7 7.9 1,502.9 33.4 - - 212.0 2,799.4 540.6 0.6 42.2 0.1 54.5 214 106,600 กันยายน 295.4 4.6 152.5 128.8 19.3 0.9 1.2 389.6 7.1 1,459.7 40.6 - - 225.2 2,724.8 506.7 0.6 44.3 0.1 50.8 207 99,669 ตุลาคม 298.8 3.6 141.8 112.9 17.2 0.9 1.1 402.2 6.6 1,456.1 43.7 - - 213.2 2,698.1 499.0 0.5 40.4 0.2 47.2 191 93,846 พฤศจิกายน 293.8 2.9 131.3 111.7 14.9 0.8 1.1 401.5 0.1 1,537.4 35.6 - - 150.1 2,681.2 413.3 0.4 36.1 0.3 42.1 165 92,655 ธันวาคม 312.1 4.3 164.7 154.1 21.4 1.3 1.1 439.5 5.9 1,753.7 37.2 - - 177.3 3,072.5 457.9 0.5 38.6 0.3 44.4 210 93,106 รวม 3,077.0 41.6 1,859.8 2,121.9 221.6 9.1 13.0 4,976.2 100.4 18,070.0 432.0 690.1 - 2,455.9 34,068.7 5,863.9 6.2 492.7 2.1 668.7 2,342.5 1,193,108.9 ต่อวัน 8.4 0.1 5.1 5.8 0.6 0.0 0.0 13.6 0.3 49.5 1.2 1.9 - 6.7 93.3 16.1 0.0 1.3 0.0 1.8 6.4 3,268.8
ปี พ.ศ. 2555 มกราคม 291.6 4.3 162.0 152.7 21.8 1.4 1.2 481.7 7.1 1,657.1 37.5 - - 187.6 3,005.9 462.3 0.5 24.3 0.1 45.1 230 96,177 กุมภาพันธ์ 273.9 3.9 157.9 147.5 21.1 1.6 1.4 447.8 10.3 1,656.0 39.9 - - 167.3 2,928.5 453.2 0.5 7.3 0.2 50.7 223 98,835 มีนาคม 287.0 3.8 169.9 154.2 23.0 1.9 1.3 456.8 15.6 1,787.3 42.3 - - 169.0 3,112.2 484.9 0.6 37.9 0.2 60.2 240 111,517 เมษายน 262.7 3.6 169.8 152.7 23.8 2.0 1.2 397.3 7.4 1,683.1 39.8 - - 237.0 2,980.6 447.1 0.5 32.3 0.1 50.9 217 98,534 พฤษภาคม 274.4 3.5 171.9 156.4 23.8 2.2 1.3 374.5 7.3 1,750.3 56.1 - - 329.4 3,151.1 476.9 0.6 28.2 0.2 77.1 240 110,925 มิถุนายน 274.3 3.5 171.5 158.3 24.6 2.3 1.0 370.6 6.4 1,653.9 46.4 - - 214.6 2,927.4 460.9 0.6 27.6 0.2 82.2 234 111,642 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 1,663.8 22.5 1,003.0 921.9 138.0 11.4 7.4 2,528.7 54.1 10,187.8 261.9 - - 1,305.0 18,105.6 2,709.6 3.2 157.6 1.0 366.1 1,383.9 627,629.5 ต่อวัน 9.1 0.1 5.5 5.1 0.8 0.1 0.0 13.9 0.3 56.0 1.4 - - 7.2 99.5 14.9 0.0 0.9 0.0 2.0 7.6 3,448.5
หมายเหตุ:
1. อัตราการแปลงหน่วย:
- แอลพีจี 0.54 กก./ลิตร
- ยางมะตอย 1.02 กก./ลิตร
2. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ 2551 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หมายถึง น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี 2)
3. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หมายถึง น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี 3)
--สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง