ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง (รายเดือน) มิถุนายน ปี 2555

ข่าวทั่วไป สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 15:34:08 น.
หน่วย : ล้านลิตร


เดือน                             น้ำมันเบนซิน                                 น้ำมันก๊าดและอากาศยาน                     น้ำมันดีเซล                   น้ำมันเตา     รวมทั้งสิ้น       แอลพีจี       โปรเพน         บิวเทน      ยางมะตอย

ออกเทน     ออกเทน      แก๊สโซฮอล์      พื้นฐาน        น้ำมันก๊าด      เจพี 1    เครื่องบิน      หมุนเร็ว    หมุนเร็ว บี5       พื้นฐาน                              (ล้าน ก.ก)    (ล้าน ก.ก)     (ล้าน ก.ก)   (ล้าน ก.ก)

91         95           95                                              ทหาร


ปี พ.ศ. 2554

มกราคม          38.4       18.2            -           -              -       87.3          -         0.3            -       305.7        354.2       804.0          0.9            -        0.006          62.8

กุมภาพันธ์          39.7        2.4            -           -              -        3.9          -         0.1            -       182.8        182.8       411.7          0.9            -            -          47.8

มีนาคม          49.5       10.5            -           -              -       22.5          -         0.3            -       268.3        256.6       607.7          1.1            -         0.01          48.2

เมษายน          55.6        9.1            -           -              -      127.9          -         0.2            -       353.8        376.0       922.6          1.2            -            -          25.1

พฤษภาคม          77.8       68.3            -           -              -      105.5          -         0.2            -       407.7        345.6     1,005.2          1.1            -            -          37.3

มิถุนายน          84.4       18.3            -           -           49.4       65.3          -         0.2            -       285.8        256.2       759.5          1.3            -         0.01          37.0

กรกฎาคม          84.0        2.7            -           -           57.4       68.8          -         0.2            -       652.7        251.6     1,117.4          1.4            -            -          39.9

สิงหาคม          73.2       94.3            -           -              -      169.3          -         0.2            -       721.5        307.3     1,365.7          1.5            -            -          43.6

กันยายน          58.3        9.0            -           -              -      145.8          -         0.1            -       614.8        357.3     1,185.2          1.5            -            -          46.2

ตุลาคม          45.0        2.2            -           -              -       18.2          -         0.0            -       320.8        223.6       609.8          1.7            -            -          45.4

พฤศจิกายน          43.7        1.9            -           -              -      127.2          -           -            -       250.1        244.4       667.4          1.7            -            -          21.4

ธันวาคม          80.8        1.4            -           -              -      259.9          -         0.1            -       339.5        327.4     1,008.9          1.8            -            -          19.8

รวม         730.3      238.4            -           -          106.8    1,201.5          -         1.8            -     4,703.7      3,482.9    10,465.3         16.1            -          0.0         474.4

ต่อวัน           2.0        0.7            -           -            0.3        3.3          -         0.0            -        12.9          9.5        28.7          0.0            -          0.0           1.3


ปี พ.ศ. 2555

มกราคม          74.0        2.3            -           -              -       72.0          -         0.1            -       417.3        361.4       927.1          1.5            -            -          26.9

กุมภาพันธ์         118.7        9.2            -           -              -       70.0          -         0.1            -       471.3        296.5       965.9          1.0            -            -          40.6

มีนาคม         178.8        2.5            -           -              -       25.5          -         0.1            -       378.3        424.9     1,010.2          0.5            -            -          45.2

เมษายน         183.0       11.4          0.0           -              -       22.9          -         0.1            -       458.6        301.9       977.9          0.8            -            -          33.8

พฤษภาคม         150.6        1.6            -           -           14.7       62.8          -         0.1            -       405.1        273.6       908.5          0.4            -            -          25.9

มิถุนายน         148.8        2.7            -           -            9.2       89.4          -         0.0            -       536.1        315.6     1,101.8          0.5            -            -          37.5

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

รวม         853.8       29.7          0.0           -           23.9      342.6          -         0.7            -     2,666.7      1,973.9     5,891.3          4.8            -            -         209.9

ต่อวัน           4.7        0.2          0.0           -            0.1        1.9          -         0.0            -        14.7         10.8        32.4          0.0            -            -           1.2


หมายเหตุ:
อัตราการแปลงหน่วย:
- แอลพีจี 0.54 กก./ลิตร
- ยางมะตอย 1.02 กก./ลิตร
--สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง