ปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง (รายปี) ปี 2555

ข่าวทั่วไป สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 15:46:37 น.
หน่วย: ล้านลิตร

น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดและอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ก๊าซแอลพีจี (ล้าน ก.ก.) *โปรเพน บิวเทน ยางมะตอย วัตถุดิบที่ใช้ใน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ ไบโอดีเซล ปี พ.ศ. ออกเทน ออกเทน แก๊สโซฮอล์ พื้นฐาน น้ำมันก๊าด เจพี 1 เครื่องบิน หมุนเร็ว พื้นฐาน หมุนช้า ผลิตทั้งสิ้น(1) ใช้ในกิจการ ผลิตเพื่อ (ล้าน ก.ก.) (ล้าน ก.ก.) (ล้าน ก.ก.) การผลิต (ล้าน กก.) สำหรับรถยนต์ สำหรับรถยนต์ เอสเตอร์ 91 95 แก๊สโซฮฮล์ 91 95 E20 E85 ทหาร ในประเทศ การนำเข้า ของตนเอง จำหน่ายสุทธิ (ล้าน กก.) (ล้าน ลบฟ.) (B 100) โปรเพน/ (2) (1)-(2) บิวเทน
2535 2,271 1,481 - - - - - - 122 1,954 126 5,861 - 157 4,329 1,127 - - 1,127 - - 298 14,428 - - - - 2536 2,442 2,161 - - - - - - 125 2,175 147 7,055 - 204 4,733 1,244 - - 1,244 - - 315 17,785 - - - - 2537 2,003 2,990 - - - - - - 121 2,585 115 8,199 - 214 5,764 1,223 - - 1,223 - - 311 20,759 - - - - 2538 2,244 3,881 - - - - - - 113 3,025 110 9,825 - 207 5,992 1,540 - - 1,540 - - 307 24,110 - - - - 2539 2,693 5,276 - - - - - - 189 3,432 126 13,649 - 175 8,350 1,887 - - 1,887 - - 356 38,347 - - - - 2540 2,880 6,399 - - - - - - 123 3,678 124 17,050 - 144 8,695 2,285 - - 2,285 - - 616 44,599 - - - - 2541 2,764 5,909 - - - - - - 115 3,472 73 16,305 - 111 7,742 2,194 - - 2,194 - - 697 41,890 - - - - 2542 2,753 5,869 - - - - - - 347 4,002 100 15,795 - 120 7,828 2,491 - - 2,491 - - 849 43,136 - - - - 2543 3,731 4,294 - - - - - - 488 4,218 110 15,958 - 112 6,975 2,791 - - 2,791 - - 1,006 43,556 63,542 - - - 2544 4,120 4,196 2 - - - - - 583 4,041 101 16,523 - 108 6,392 3,182 - - 3,182 - - 1,147 43,745 76,748 - - - 2545 4,305 3,945 0.5 - - - - - 550 4,568 97 17,274 - 101 5,964 3,183 - - 3,183 - - 953 46,062 71,763 - - - 2546 4,662 3,973 3 - - - - - 697 4,129 109 18,629 - 105 6,050 3,337 - - 3,337 - - 916 49,174 80,470 - - - 2547 4,846 4,050 47 0 15 - - - 1,120 4,517 100 20,190 - 116 6,719 3,565 - - 3,565 - - 993 53,876 84,515 - 923 - 2548 5,041 3,500 - 34 656 - - 561 1,017 4,734 101 19,709 - 84 6,156 3,884 - - 3,884 - - 1,093 52,872 125,600 - 2,350 - 2549 4,942 2,863 - 92 1,192 - - 1,170 1,041 5,511 91 19,957 - 54 6,308 3,904 - 127 3,777 174 - 1,235 53,708 140,082 - 3,946 - 2550 4,820 2,119 - 248 1,516 0.05 - 1,602 123 5,231 92 21,331 - 30 6,452 4,186 - 261 3,925 196 - 1,350 53,433 162,272 - 10,116 8 2551 3,971 1,084 - 929 2,436 29 0.04 3,115 195 5,904 98 - 20,765 4 6,873 4,184 439 328 4,294 168 4 1,081 53,870 185,068 - 30,806 130 2552 3,778 618 - 1,412 2,960 83 0.24 4,044 93 5,860 115 - 22,489 0 6,884 4,194 745 435 4,504 269 4 1,154 54,354 218,410 - 56,685 159 2553 3,748 623 - 1,557 2,696 116 1.99 3,920 467 6,098 98 - 23,305 0 6,000 4,134 1,548 466 5,356 279 4 1,238 55,802 281,609 1,704 5,000 358 2554 3,841 276 - 1,858 2,147 194 8.37 3,473 152 6,192 100 - 23,098 0 5,816 4,907 1,409 479 5,836 512 3 1,136 54,162 260,112 2,341 - 409 2554 (6 เดือน) 1,761 152 - 939 1,245 93 3.1 2,087 75 3,007 55 - 11,501 - 2,977 2,452 642 191 2,904 244 1.7 623 27,144 198,304 1,147 - 163 2555 (6 เดือน) 2,452 53 - 1,003 935 123 11 1,738 61 2,897 49 - 12,621 - 3,149 2,458 836 180 3,114 281 11.7 551 28,774 210,999 1,384 - 315
หมายเหตุ:
1.  น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ไม่รวมน้ำมันก๊าดของทีพีไอที่นำมาผสมเป็นดีเซลหมุนเร็ว  ดังนี้
หน่วย  :  ล้านลิตร

ปี 2543     ปี 2544     ปี 2545     ปี 2546     ปี 2547     ปี 2548     ปี 2549

4.758      0.189    114.396    417.027    967.912    934.531    946.942

2. อัตราการแปลงหน่วย:
- แอลพีจี 0.54 กก./ลิตร
- ยางมะตอย 1.02 กก./ลิตร
3.  โปรเพน  หักส่วนที่นำไปผลิตแอลพีจีแล้ว
4.  การผลิตแก๊สโซฮอล์ รวมเบนซินพื้นฐานที่นำเข้า
5.  เบนซินพื้นฐานรวมปริมาณที่เอาไปผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์
6.  ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เผยแพร่หน่วยเป็น ล้านกิโลกรัม
--สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง