คสช.มีมติขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน พร้อมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 17:36:28 น.

คสช.มีมติขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน พร้อมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

วันนี้ (17 มิ.ย. 57) เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย ร.อ.นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายพลเรือน ได้ร่วมกันแถลงข่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กล่าวว่า การประชุม คตร.วันนี้ เป็นการติดตามตรวจสอบโครงการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 28 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เพื่อตรวจสอบถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ มีทั้งโครงการที่ คตร.เห็นชอบให้ดำเนินการต่อ และให้ทบทวนวงเงินงบประมาณ ทบทวนราคากลางให้เหมาะสม และจัดทำทีโออาร์ขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งพิจารณายกเลิกโครงการที่มีปัญหา จำนวน 2 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน โดย โครงการทั้ง 28 โครงการ ทาง คตร.จะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุป รายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า คสช.มีมติอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการช่วยเหลือการปลูกยางทั้งระบบ ซึ่งจากเดิมได้มีการดำเนินการมาแล้ว แต่การช่วยเหลือยังไม่เสร็จสิ้น วันนี้ คสช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณให้ดำเนินการช่วยเหลือการปลูกยางทั้งระบบจำนวนเงินงบประมาณ 6,600 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 100,000 ราย และ 2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการตกค้างในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2555 และปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประสบภัยทางธรรมชาติประมาณ 580,000 กว่าราย โดย คสช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือจำนวน 5,400 กว่าล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ซึ่ง หน.คสช.ได้เน้นย้ำให้เร่งจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และคาดว่าภายใน 2 – 3 สัปดาห์จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้อย่างแน่นอน โดยผ่านขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส และมีการตรวจสอบจากภาคส่วน ต่าง ๆ

พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่า หน.คสช.ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ คสช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 322 ล้านบาท เพื่อสร้าง และซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 127 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมบูรณะวัด ที่พักสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับความเสียหาย

พร้อมกล่าวต่อไปว่า คสช.มีมติให้ขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี) ยกเว้นพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ออกไปอีก 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 19 กันยายน 2557

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง