มหาดไทยจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา และผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 13:49:56 น.

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา และผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557 จำนวน 4 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอำนาจหน้าที่ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารงานและดูแลการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นหนักในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องระเบียบกฎหมาย การบริหารงานท้องถิ่น การคลัง และการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสมาชิก อปท. ที่มาจากการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น และเป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กระทรวงหมาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม กำกับดูแล และสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่น จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้กับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสรรหา จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  5 - 7 กันยายน 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 4 ระว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2557 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหลายหน่วยงาน อาทิ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ศาลปกครอง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้ง ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การประกาศเผยแพร่ราคากลาง และความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมั่นใจได้ว่าสมาชิก อปท. ที่มาจากการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานและดูแลจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง