ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศแต่งตั้ง สก. กทม. จำนวน 30 ราย

ข่าวทั่วไป Wednesday September 17, 2014 17:52 —สำนักโฆษก

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 57 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 86/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว โดยให้คัดเลือกจากบุคคลผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการบริหารงานท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น การศึกษาท้องถิ่น การอนามัยและสาธารณสุข กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โยธาธิการ ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องเป็นข้าราชการ หรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับนักบริหารระดับสูง หรือระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีตนเป็นประธานได้ร่วมกันประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติข้างต้น โดยคำนึงถึงพฤติกรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นกลางทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์ โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (15ก.ย.57) คณะกรรมการฯ ได้มีประชุมหารือร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย และตนในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ราย ดังนี้...

     1.  นายกิตติ        บุศยพลากร
     2.  ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์    โลหะชาละ
     3.  พล.อ. โกญจนาท     จุณณะภาต
     4.  พล.อ. คนินทร      วงศาโรจน์
     5.  นายคำรณ        โกมลศุภกิจ
     6.  นายฉัตรชัย       พรหมเลิศ
     7.  นายชยาวุธ       ศิริยุทธ์วัฒนา
     8.  นายเชนทร์       วิพัฒน์บวรวงศ์
     9.  พล.ต. โชติภณ      จันทร์อยู่
     10. นางสาวดวงพร      รุจิเรข
     11. นายธวัชชัย       ฟักอังกูร
     12. พล.ต.ท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง
     13. นายนิรันดร์       ประดิษฐกุล
     14. พ.ต.อ ประสพโชค    พร้อมมูล
     15. นายพรชัย        เทพปัญญา
     16. นายพรเทพ       ศิริวนารังสรรค์
     17. พล.ต.ท. พลบูรณ์     ชำนาญกูล
     18. นายไพฑูรย์       ขัมภรัตน์
     19. นางสาวเฟื่องฟ้า     เทียนประภาสิทธิ์
     20. นายภาส        ภาสสัทธา
     21. นางวรรณวิไล      พรหมลักขโณ
     22. เรือโท วารินทร์     เดชเจริญ
     23. นายวิชาญ        ธรรมสุจริต
     24. นายสงขลา       วิชัยขัทคะ
     25. นายสมบูรณ์       ม่วงกล่ำ
     26. นางสุกัญญา       สุวัฒนวงศ์
     27. นายสุทธิชัย       ทรรศนสฤษดิ์
     28. พล.ต. สุทธิชัย      วงษ์บุบผา
     29. นายอภิรัตน์       ศิวพรพิทักษ์
     30. นายอัครวัฒน์       เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ทั้งนี้ ภายหลังที่ประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งนั้นเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนับแต่วันประกาศแต่งตั้ง

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ