นายกรัฐมนตรีเปิดงานตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” 12 ก.พ. -1 มี.ค. รวม 18 วัน

ข่าวทั่วไป Thursday February 12, 2015 15:44 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเปิดงานตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม โดยดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในวิถีแห่งความเป็นไทย และวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ พร้อมเชิญชวนคนไทยซื้อดอกกล้วยไม้ในวันวาเลนไทน์

วันนี้ (12 ก.พ. 58) เวลา 17.00 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงบริเวณสะพานอรทัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิต กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” โดยมีนายสัญญา ชีนิมิต ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกระทรวงฯ ประชาชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานว่า การจัดงานตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” จัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าว ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ระยะทาง 350 เมตร) ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 รวม 18 วัน ไม่มีวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม การดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อพัฒนาบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของประชาชน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจส่งเสริมการตลาดในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า คลองผดุงกรุงเกษมเป็นคลองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย เป็นแหล่งที่ตั้งวัดวาอารามสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่มีเรื่องราวความเป็นมายาวนาน อีกทั้ง การส่งเสริมคุณค่าของคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นแหล่งรวมของวิถีไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางใจเมืองหลวง ซึ่งปัจจุบันได้เกิดกระแสนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น เพื่อที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และแสดงให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน

พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงวิถีไทย ซึ่งในปีนี้รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้ทำการเปิดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ในวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา และเน้นศิลปะความเป็นไทย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โดยจุดสนใจที่สำคัญคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ตัวเลขการท่องเที่ยวของไทยปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามาก ประมาณร้อยละ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม และที่เป็นที่รู้จักเพราะในสมัยโบราณประเทศอื่นๆ ในโลกอีก 190 กว่าประเทศรู้จักประเทศไทยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ซึ่งทุกคนต้องรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ อีกทั้ง ตนได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนต่างประเทศในหลายประเทศ เขาก็ชื่นชมประเทศไทยว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดี มีกฎหมายพิเศษ หรือกฎอัยการศึก ซึ่งการท่องเที่ยวไทยนั้นดีขึ้น เพราะประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่มีการชุมนุมทางการเมือง พร้อมกล่าวเชิญชวนกระตุ้นคนไทยมอบดอกกล้วยไม้ในวันวาเลนไทน์แทนดอกกุหลาบ โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย

ตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการจัดโครงการตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น โดยดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในวิถีแห่งความเป็นไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ เป็นการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม โดยพัฒนาบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ในเมืองหลวงแห่งนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิด ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยกดปุ่มไฟสายธาราและดอกไม้เพลิงโบราณ พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ อาทิ การแหล่สด “วิถีไทยกับสายน้ำ” และ “5 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ จากนายชินกร ไกรลาศ และนางขวัญจิตร ศรีประจัน ศิลปินแห่งชาติ ก่อนเดินเยี่ยมชมร้านค้า ต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณงาน

สำหรับรูปแบบของกิจกรรม แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1) พื้นที่ตลาดน้ำ จะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของดีจาก 5 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดนางเลิ้ง ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง ตลาดวัดทอง ตลาดวัดกำแพงริมคลองบางหลวง ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน และตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เปิดให้บริการเวลา 15.00- 20.00 น. อีกทั้ง จะมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้เรือจำนวน 40 ลำ และกิจกรรมสันทนาการทางน้ำ อาทิ การแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนาน การละเล่นท้องถิ่น 2) พื้นที่ตลาดบก เปิดให้บริการเวลา 11.00-20.00 น. ซึ่ง จะมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดบก บริเวณฝั่งทางเท้าถนนกรุงเกษม ด้านริมคลอง จำนวน 90 ซุ้ม ได้แก่ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND (50 ซุ้ม) ของดีจากสำนักงานเขต (30) ซุ้ม ผลิตภัณฑ์เครือข่ายและการท่องเที่ยว (10 ซุ้ม) ตลอดจน จัดกิจกรรมนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “วิถีไทยกับสายน้ำ” กิจกรรมสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เสริมสร้างประสบการณ์ อาทิ การทำเรือจำลอง การทำของเล่น จำนวน 5 ซุ้ม กิจกรรมสันทนาการในพื้นที่ เช่น เวทีการแสดงวัฒนธรรมและดนตรี ซุ้มถ่ายรูปที่ระลึกภายในบริเวณงาน 3) พื้นที่รอบนอก กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ล่องเรือเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่า สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม จากปากคลองด้านเหนือที่วัดเทวราชกุญชร-ท่าเรือหัวลำโพง วันละ 2 รอบ เวลา 16.00 น. และ17.00 น. สำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางรถไฟใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีหัวลำโพงนั้น จะจัดเรือไว้ให้บริการรับส่ง ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. โดยเรือทุกลำจะมีเสื้อชูชีพไว้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร อีกทั้ง ในส่วนที่จอดรถสามารถจอดรถ ได้แก่ วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ริมถนนลูกหลวง และราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) ซึ่งมีรถบริการไว้คอยรับส่ง ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. อีกด้วย และในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือโดยนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตรในคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่สะพาน จตุพักตร์รังสฤษดิ์ (ถนนหลานหลวง) – สะพานวิศุกรรมนฤมาน ถนนประชาธิปไตย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 07.00 น.

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ชมพูนุท / รายงาน

ลัดดา/ ตรวจ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ