อาชีวรับผลิตและพัฒนากำลังคน

ข่าวทั่วไป Tuesday February 17, 2015 14:15 —สำนักโฆษก

กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการตามกลุ่มอาชีพที่จะทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 19 กลุ่มอาชีพ

การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างหน่วยงานการผลิตกำลังคน (supply side) กับหน่วยความต้องการกำลังคน (Demand Side) ไม่ได้ประสานงานกันมากนัก จึงมีคำพูดว่าผลิตไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษามาก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการตามกลุ่มอาชีพที่จะทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 19 กลุ่มอาชีพ และจะแต่งตั้งเพิ่มอีก 4 ชุด รวมเป็น 23 ชุด โดยจะมีภาคเอกชนที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือภาคเกษตรกรรม มาเป็นกำลังหลักในการจัดการ กรอ.อศ. ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเองก็จะคัดเลือกสถานศึกษาเด่นในแต่ละกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ยั่งยืน เข้มแข็ง โดยเน้นเป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้เป็นแนวทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ตามที่ภาคเอกชนต้องการ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอยกตัวอย่างที่ทำงานบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีความต้องการกำลังคนอีกประมาณ 5-6 แสน ซึ่งการจะทำงานร่วมกันในหน่วยงานรัฐซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคเอกชนที่มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการอาชีวศึกษาที่ภาคเอกชนมีความพึงพอใจมาก เพราะนักเรียน นักศึกษาต้องไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร โดยที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน ได้รับการฝึกเทคโนโลยีใหม่จากสถานประกอบการ ในขณะที่สถานประกอบการก็จะได้เตรียมกำลังคนไว้ในอนาคตและยังได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการช่วยฝึกกำลังคนในครั้งนี้อีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มประชาสัมพันธ์

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ