ประชุมผู้บริหารเพื่อดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 17:05:53 น.

กระทรวงศึกษาธิการ โดยพระพรหมมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเพื่อดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. องค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งจะทำขึ้นระหว่างคณะสงฆ์ และฆราวาส ในจังหวัด ที่จะร่วมดำเนินงาน การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารในสังกัด จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยให้มีแผนการเรียนการสอน การสอบ ที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยกำหนดให้มีทุกปีการศึกษา จัดทำแผนการเรียนให้ครูพระสอนศีลธรรม ครูพระสอนธรรมศึกษาและพระสงฆ์ ฆราวาสที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้เข้าไปดำเนินการสอน โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานธรรมศึกษาคณะทำงานและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และห้องปฏิบัติงาน จัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการในพื้นที่เพื่อจัดทำคำของบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ดำเนินการกระบวนการด้านวิชาการ ให้มีทรัพยากรด้านบุคลากรทั้งผ่านคณะสงฆ์ และฝ่ายฆราวาสในการบริหารจัดการแผนการเรียนการสอน แผนการติดตามประเมินผล สรุปรายงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงในสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอบ โดยการบูรณาการร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายคณะสงฆ์ และฝ่ายหราวาส ร่วมกับชุมชน

อุษา/ข่าว
อธิชนม์/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง