รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวทั่วไป Monday December 7, 2015 09:57 —สำนักโฆษก

รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ค่ำวันนี้ (7 ธ.ค.58) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จฯ ด้วย

โอกาสนี้ รัฐบาลได้เชิญ พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ ประธาน/รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานมูลนิธิ นายกสมาคมการกุศล ผู้นำองค์การภาคเอกชน/นักธุรกิจ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งเอกอัครราชทูต อุปทูต ผู้ช่วยทูตทหาร กงสุล หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ และหัวหน้าสำนักข่าวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทย รวมประมาณ 3,500 คู่ เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ครั้งนี้ด้วย

เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงทำเนียบรัฐบาล กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา คู่สมรส และคณะบุคคลต่าง ๆ อาทิ รองนายกรัฐมนตรีและภริยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมกันนี้ นางนราพร จันทร์โอชา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปยังที่ประทับ พร้อมกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระราชานุญาต กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า

“ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่วันนี้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลจัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม อีกคำรบหนึ่ง

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกและซาบซึ้งอยู่เสมอว่า ตลอดระยะเวลา อันยาวนาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมิทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์รู้จักความพอดี พอประมาณ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในการทำความดี ทรงเปรียบประดุจดวงพระประทีปนำชีวิตของปวงชน ชาวไทย ให้ดำรงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้ว มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ สำเร็จดังพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ

ณ วาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่นี้ ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ระหว่างนี้ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรี นำผู้ร่วมงานกล่าวคำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภริยานายกรัฐมนตรี ถวายสูจิบัตรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้ร่วมงานฯ ได้ร่วมขับร้องด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ได้ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย เป็นอันเสร็จพิธี

--------------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

นราวุธ รายงาน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ