รองนายกฯ พลเรือเอก ณรงค์ฯ ติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ...

ข่าวทั่วไป 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 11:28 น. —สำนักโฆษก

พลเรือเอกณรงค์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ... พร้อมรับฟังความเห็นจาก 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ให้เหมาะสมและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในประเทศไทย วันนี้ (31 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเดิม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ .... ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้น เพื่อเร่งรัดการนำเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อ ครม. โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กพ. กพร. สำนักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นสนับสนุน และหลายหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประธานได้กล่าวว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาของครม. และสนช. จะทำให้ประเทศไทยมีกลไกที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนที่จำเป็น มาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากโรคติดต่อต่าง ๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงกลไกการพิจารณานำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้บริการแก่เด็กและประชาชนทั่วประเทศ โดยเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พิจารณาปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาวัคซีน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้พิจารณาการนำวัคซีนใหม่เข้าบัญชียาหลักได้รวดเร็วขึ้น สำหรับการพิจารณานำวัคซีน เอช พี วี (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) เข้าบัญชียาหลัก ให้ประสานงานเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถนำวัคซีนมาเริ่มต้นให้บริการแก่เด็กนักเรียนหญิง ป.5 ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ต่อไป

************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

อภิวัฒน์ / รายงาน

ดวงใจ / ตรวจ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ