นายกรัฐมนตรีและคณะเตรียมลงพื้นที่ จ. ตราด จันทบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 5-6 ก.พ. นี้

ข่าวทั่วไป Friday February 2, 2018 16:30 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะช้างเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ มีกำหนดการจะลงพื้นที่ไปตรวจราชการจังหวัดตราดและจันทบุรี รวมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทาง เวลา 07.00 น. จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานตราด ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อไปยังศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้ำและป่าชายเลน ชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างในเรื่องการบริหารจัดการป่าชายเลน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำด้วยตนเองของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน และชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการระบบสัจจะออมทรัพย์ จนสามารถปลดหนี้ของชุมชนและสร้างเงินออม ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนต่อไป

จากนั้น จะเดินทางไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ (เกาะช้าง) เพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาเกาะช้าง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การแก้ปัญหาน้ำ การคมนาคมสัญจร และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมพบผู้ประกอบการ/ชาวบ้านเกาะช้าง (ประมาณ 300 คน) อีกทั้งเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวและพบปะนักท่องเที่ยว ณ บริเวณชายหาดคลองพร้าว

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนพบกับผู้นำท้องถิ่นของภาคตะวันออก ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี และชุมชนริมน้ำจันทบูร ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร บ้านเรียนรู้ชุมชน บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีฐานจากวัฒนธรรมชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชน ส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม อาคารอนุรักษ์ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตลาดวัฒนธรรม การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งมีการดำเนิน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” Social Enterprise (SE) ในรูปแบบโรงแรม ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคมและร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่สำคัญชุมชนมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนและศาสนาซึ่งอยู่ร่วมกันแบบ พหุวัฒนธรรม ทั้งชุมชนพุทธ คริสต์ อิสลาม และญวน และมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลอยของจันทบุรี (ตลาดสินค้าพลอย บ้านร้อยเก้า)

ช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (Working Dinner) ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อหารือทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท ตำบบพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

สำหรับภารกิจในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยและพบปะกับนักศึกษาที่มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่จัดตั้งขึ้นโดยการควบสหกรณ์ที่มีอยู่ในท้องที่ ตั้งแต่ปี 2511 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,048 คน ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้า รวบรวมผลผลิต น้ำมันและรับฝากเงิน โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้โลก” พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU เชื่อมโยงตลาดผลไม้ระหว่างหอการค้าแหล่งผลิตกับหอการค้า ที่เป็นตลาดรองรับในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ผลไม้ และจะเป็นสักขีพยานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร (1. การลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ให้แก่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด 9.3 ล้านบาท 2. การเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด 3.7 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด 1.01 ล้านบาท 3. การสนับสนุนการขุดสระน้ำ 2 แห่ง ให้แก่สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด 2.45 ล้านบาท)

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี จะพบปะกับประชาชน ชาวสวนผลไม้ เกษตรกร และกลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป (ประมาณ 1,500 คน) ตลอดจนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผลไม้และผลไม้แปรรูปของจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มเกษตรกรการพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและแปรรูปแบบยั่งยืน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน

-----------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ