รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน

ข่าวทั่วไป 17 เมษายน พ.ศ. 2561 14:31 น. —สำนักโฆษก

รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” เพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนโลก

วันนี้ (17 เมษายน 2561) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเข้าพบพร้อมติดเข็มกลัดให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทในการดำเนินงาน และส่งสารเพื่อขอความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

สืบเนื่องในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในปี 2561 นี้ เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลก 2561 คือ “End Plastic Pollution”เนื่องมาจากมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change) หรือ IPCC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3– 4.8 องศาเซลเซียส ซึ่งหากไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียสจะเกิดภัยพิบัติตามมามากมายเหลือคณานับ

นอกจากนี้ ขยะพลาสติกสร้างปัญหาภาวะโลกร้อน เริ่มจากกระบวนการผลิตพลาสติกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ ยิ่งใช้พลาสติกมากเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็ยิ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกกลางทะเลมากที่สุดในโลก ขยะพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว หากนำขยะพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยพลังจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพลเมืองที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เลือกที่จะ “ปฏิเสธ ลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล” การใช้พลาสติก เพื่อยับยั้งวิกฤติขยะพลาสติกและวิกฤติโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน จึงกำหนดแนวคิดการจัดงานวันคุ้มครองโลกในประเทศไทย ประจำปี 2561 ได้แก่ “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

การจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าเป็นภาคีร่วมจัด ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) และสถานีโทรทัศน์ TNN2

ทั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ชมนิทรรศการกลางแจ้ง “วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน” โดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยลูกบอลยักษ์ One Tonne of CO2 ขนาด 10.07 เมตร และ 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน สาระความรู้ “การนุ่งห่มตามวิถีไทย ร่วมใจ รักษ์โลก” โดย กลุ่มคนรักษ์ผ้าไทไทย ละครเวที “คุณพี่น้ำดื่ม แม่ Cap Seal…รักนี้เพื่อโลก” โดย กรมควบคุมมลพิษ การแสดงลำตัด ในบริบท รักษ์โลก โดย ก๊วนลำตัด หัดกับแม่ศรีนวล คณะพ่อหวังเต๊ะ-แม่ศรีนวล การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก อีกทั้งมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “แผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ประเภทนิสิตนักศึกษา การรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยผู้บริหาร ทส. ผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561และจิตอาสา ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2141-9974

..................................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ