นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป Thursday April 26, 2018 14:05 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะบุคคลสำคัญ ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 เป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน โดยเป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Resilient and Innovative” เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยมีนวัตกรรมนำในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สิงคโปร์สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน พร้อมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดเมืองอัจฉริยะนำร่อง 3 เมือง เพื่อเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งเน้นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยจะได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยสนับสนุนแนวคิดในการเสริมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอาเซียน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยกล่าวถึงประเด็นสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง (Resilience) เน้น 3 ประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน/ การรับมือกับสังคมสูงวัย/ ส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์

การใช้นวัตกรรมนำ (Innovation) ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 โดยเร่งผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง ประเทศสมาชิก และระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และ การใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน MSMEs และศึกษาอนาคตของอาเซียน คาดการณ์แนวโน้มสำคัญของโลก ผลกระทบของนวัตกรรมต่ออาเซียน อย่างน้อย 20 ปี ข้างหน้า

การให้ความสำคัญกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรม ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่มีนวัตกรรม และสนับสนุนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ในการประชุมครั้งนี้ จะมีเอกสารผลลัพธ์ ที่ผู้นำชาติอาเซียนจะรับรอง 3 ฉบับ ได้แก่

1. ASEAN Leaders’ Vision for a Resilient and Innovative ASEAN (ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม)

2. Concept Note on ASEAN Smart Cities Network (ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน)

3. ASEAN Leaders’ Statement on Cybersecurity Cooperation (ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์)

สำหรับการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 11 นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเตรียมการเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี แผนงาน IMT-GT เพื่อเสนอแนวทางดำเนินงาน รวมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่สร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาค/ บทบาทของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เน้นย้ำความสำคัญด้านความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบ ยืนยันการสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา โดยที่ประชุมจะได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT-GT ด้วย

กำหนดการที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีมีดังนี้
ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
13.10 น.        นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินพิเศษ ไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์
18.30-19.30 น      งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์
19.30-20.30 น.     การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 เต็มคณะ (Plenary)

เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
10.00-10.30 น.     พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32
10.30-12.30 น.     การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)
14.00–15.00 น.     การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 11
ทั้งนี้ เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากสิงคโปร์ และจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น.

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ