รมต.นร. สุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562

ข่าวทั่วไป Wednesday May 1, 2019 15:00 —สำนักโฆษก

รมต.นร. สุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระธรรมเทศนา การจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เป็นการขอความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวัดไทยในต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทั้งหลายดังกล่าวเช่นส่วนกลางตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 16 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติและพุทธมณฑล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชน โดยมีกิจกรรม อาทิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถา สุนทรพจน์และสาส์นจากบุคคลสำคัญ สาส์นแสดงความยินดีจากผู้นำชาวพุทธ ฯลฯ

ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุม ฯ ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ พร้อมทั้งขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา ทั้งทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากขึ้น ให้สังคมได้ตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาที่ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่จะเข้าถึงเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นด้วย

…………………..

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ