คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป Wednesday May 8, 2019 14:15 —สำนักโฆษก

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2562

พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

เนื่องในโอกาส “วันเกษตรกร” ประจำปี 2562 นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่าน ภาคเกษตรกรรมของไทยมีความสำคัญกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาภาคการเกษตร โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเน้นหลัก “ตลาดนำการผลิต” ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนทำให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมนโยบายสำคัญ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และการพัฒนาเกษตรกร สู่ Smart Farmer เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ดีสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกร และกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ในโอกาส นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

สวัสดีครับ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ