นายกรัฐมนตรีมอบกำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุข พร้อมขยายผลการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิให้ ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 14:50:04 น.

นายกรัฐมนตรีมอบกำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุข พร้อมขยายผลการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิให้ ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

วันนี้  (15 พ.ค 62) เวลา 15.40 น.  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เยี่ยมชมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานครตั้งอยู่เลขที่ 139 ถ.  อาจณรงค์ แขวง/เขต คลองเตย เป็นที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย อนุญาตให้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ใช้ประโยชน์ด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน มีเนื้อที่ 1.5 ไร่  ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ให้บริการประชาชนแบบองค์รวมโดยมี ภารกิจหลัก 4 มิติ ได้แก่การตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทางกายและจิตใจ โดยให้บริการทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน ครอบคลุมจำนวนประชากร 86,968 คน ซึ่งมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ได้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.กลาง รพ.วชิระ และ รพ.กล้วยน้ำไทย การบริการหลักของศูนย์ฯ 41 คลองเตย ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  การบำบัดการติดยาเสพติด การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพกาย จิตและสังคม

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรให้อดทนเข้มแข็ง ในการดูแลผู้ป่วย เข้าใจปัญหาบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนน้อย และพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการมอบทุนศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนดูแลกันเองผ่านเครือข่าย อสม. อสส. เพื่อช่วยลดปริมาณการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  โดยศูนย์สุขภาพในชุมชนถือเป็นการรักษาขั้นปฐมภูมิ จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะนายกรัฐมนตรีอยากเห็นทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเท่าเทียม


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง